نظر به نواسانات قیمت کارخانجات ارائه دهنده محصولات در فروشگاه بهفام کالا و عدم ثناب بازار ارائه و قیمت، در صورت عدم موجودی کالای خریداری شده توسط مشتری گرامی، مبلغ پرداخت شده به صورت کامل از درگاه پرداخت شده به حساب پرداخت کننده عودت داده می شود و مشتری گرامی در صورت رخداد این موضوع با عودت مبلغ واریز شده توسط ایشان حق هرگونه شکایت و اعتراض را از خود سلب می نماید.